Antiquidades Orientais

O Kuduru do rei Meli-Shipak II